top of page

พันธกิจของเรา

          กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อม

About

กิจกรรมของเรา

การรักษาสิ่งที่เสียให้กลับมาดีทำได้ไม่ยาก...แต่การรักษาของที่ดีไม่ให้เสียนั้น..ยากกว่า

Community
Spaces

CONTACT US

ที่อยู่ : 31 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

TEL: 02 - 316 - 6313  |  INFO@MYSITE.COM

Subscribe For Updates and Promotions

Thanks for submitting!

bottom of page